DBC en Q-Consult Progress Partners starten onderzoek naar herstelgerichte dienstverlening bij nekletsel

Door: QCPP  |  Datum: 22 maart 2016

Onderzoeksproject behandeling nekletsel

Meer dan een derde van alle letselschades in Nederland betreft niet objectiveerbare klachten (n.o.k.). Het aandeel in de jaarlijkse schadelast is om en nabij 35%. De letselschadebranche lijkt maar geen passend antwoord te vinden op de complexiteit van de behandeling van n.o.k.. Vaak komt het niet verder dan een langdurig medisch traject en discussies over medische en juridische causaliteit. Onze ambitie is de huidige status quo op de behandeling van n.o.k. te doorbreken. Samen met DBC Re-integratie start Q-Consult Progress Partners een onderzoek naar herstelgerichte dienstverlening.

Herstelgerichte dienstverlening

Vanuit de diverse koepels in de letselschadebranche wordt een oproep gedaan meer oog te hebben voor herstelgerichte dienstverlening. De Gedragscode Behandeling Letselschade stuurt hier ook op aan. In de praktijk blijkt dat deze trajecten mondjesmaat van de grond komen.

DBC heeft een unieke visie en aanpak op n.o.k.. De kern van hun aanpak komt erop neer dat zij zowel fysiek als mentaal met cliënten aan de slag gaan. In een programma van een aantal weken – de duur is vooral afhankelijk van het moment waarop de cliënt kan starten – werken de fysiotherapeut en de psycholoog samen aan het herstel. Daarvoor gebruiken ze specifieke apparatuur, waarvan de werking evidence-based is aangetoond door onderzoek in Finland. De behandelaars hebben veel één op één contact met de cliënt.

Hypothese onderzoek

Zo’n 80 tot 90% van de cliënten herstelt binnen een periode van 12 maanden. Dat betekent sneller herstel, kortere doorlooptijden, hogere cliënt tevredenheid en – niet onbelangrijk – een aanzienlijk lagere schadelast.

Ons onderzoeksproject is erop gericht de hypothese te toetsen dat deze vorm van herstelgerichte dienstverlening voor alle betrokkenen toegevoegde waarde heeft.

We gaan dat doen door een 50- tot 60-tal cliënten te volgen in de komende maanden. Zij worden op diverse momenten gevraagd naar hun ervaringen tijdens de behandeling. Daarnaast willen we een zo objectief mogelijk beeld geven van de resultaten van een herstelgerichte aanpak ten opzichte van een reguliere schadebehandeling.

Betrokkenheid verzekeraars

Gezamenlijk met een tweetal verzekeraars (Achmea en Delta Lloyd) voeren we het onderzoek uit onder cliënten met niet objectiveerbare klachten. De verzekeraars worden bij het project betrokken door zitting te nemen in een projectgroep. De onderzoeksresultaten worden ter beschikking gesteld aan de deelnemers. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen zij hun maatschappijbeleid op de behandeling van n.o.k. letsels toetsen en verder aanscherpen.

Fasering onderzoek

 1. Indicatiestelling
  In deze fase wordt beoordeeld of de letselschade case zich leent voor het behandeltraject bij DBC en voor dit onderzoek. Ter indicatiestelling is een aantal inclusie en exclusie factoren opgesteld (zie onder).
 2. Toestemming
  De cliënt wordt geïnformeerd over het onderzoek en wordt verzocht expliciet toestemming te geven voor deelname. Ten behoeve van de informatievoorziening is een informatiepakket samengesteld. Naast de reguliere informatie over het behandeltraject bij DBC ontvangt de cliënt een korte omschrijving van het doel en de aanpak van het onderzoek. Via een machtigingsformulier verleent de cliënt toestemming om benaderd te worden op de verschillende meetmomenten.
 3. Meten momenten 1, 2 en 3
  De cliënt ontvangt op drie momenten een verzoek voor het invullen van een vragenlijst: op de helft van de behandeling, na afronding van de behandeling en 3 maanden afronding van de behandeling. De vragen op de meetmomenten 1 en 2 komen gedeeltelijk overeen zodat het achteraf mogelijk wordt relaties te leggen tussen de metingen. De exit enquête 3 maanden na afronding is bedoeld om te toetsen of en welke invloed de afronding van de behandeling heeft gehad op de schade afwikkeling.
 4. Analyse en rapportage
  Per cliënt worden de antwoorden van de 3 meetmomenten samengebracht in een database. De data wordt gebruikt ter toetsing van de centrale hypothese en de daaraan verbonden subvragen.

Resultaten

Zodra er resultaten bekend zijn, zullen wij dat op de website en in onze nieuwsbrief publiceren. Heeft u vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met Arjan Loonstra.