Wat is Scrum?

Scrum is een van de methodieken die is ontstaan naar aanleiding van de Agile filosofie. Agile betekent lenig of wendbaar, waarbij in dit geval een flexibele manier van werken wordt bedoeld. Complexe projecten worden opgedeeld in kleine overzichtelijke stapjes, waardoor je eenvoudig bij kunt sturen wanneer de omstandigheden wijzigen.

Het opdelen van een project in kleine overzichtelijke stapjes (sprints) verhoogt de effectiviteit van een team en maakt het mogelijk om in korte tijd een eerste versie van het product op te leveren. Elke sprint is een op zichzelf staand project.

Scrum hanteert een vaste aanpak waarbij je begint met het inventariseren van de stakeholders, het samenstellen van het scrum-team en het inrichten van het proces. Het scrum-team is een zelfsturend multidisciplinair team. Op die manier is alle kennis, ervaring en expertise aanwezig om een goed product op te leveren en kan het team veel snelheid maken. De product-owner stelt in samenwerking met de stakeholders en het team een product-backlog op. In de product-backlog staan alle wensen en eisen omschreven. De product-owner bepaalt de prioriteit van de punten in de product-backlog. De product owner is bij voorkeur iemand die dicht op het primaire (klant) proces zit. Wanneer al deze randvoorwaarden zijn ingericht, kan worden gestart met de eerste sprint.

Aan het begin van een sprint wordt tijdens de sprintplanning de sprint-backlog met het team opgesteld. Hierin staat beschreven wat de resultaten na de sprint moeten zijn. Een sprint duurt meestal 1 tot 3 weken. De Scrum Master leidt de sprints en zorgt ervoor dat er een gezamenlijk gedragen beeld ontstaat. De Scrum Master stuurt continu op voortgang en resultaat tijdens de sprint. QCPP heeft verschillende ervaren Scrum Masters in dienst. Wil jij meer leren over Scrum of zelf Scrum Master worden? Meld je dan aan voor onze Scrum training.

Na het opstellen van de sprint-backlog volgt de uitvoer. Om de voortgang te bewaken worden er regelmatig stand-up meetings gehouden. Hierin komen vragen aan bod als: Waar staat iedereen met zijn of haar werkzaamheden? Wat gaat er goed? Lopen we nog tegen dingen aan? Welke informatie hebben we nog nodig om tot een eindproduct te komen?

Aan het einde van een sprint wordt het product teruggekoppeld aan de opdrachtgever in een review-meeting. Vervolgens wordt de sprint geëvalueerd (retrospective) en wordt er gekeken wat er goed ging en wat er in een volgende sprint beter kan. In een volgende sprint wordt op eenzelfde manier te werk gegaan.